Press Release!

VETESC ประกาศวางจำหน่าย LAVA benco V80, V60 และ G5 สมาร์ทโฟนคุ้ม ใครก็เข้าถึงได้

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ในเครือของวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป ประกาศวางจำหน่าย LAVA benco รุ่นใหม่พร้อมกันถึง 3 รุ่น ได้แก่ LAVA benco V80 ,LAVA benco V60 และ LAVA benco G5

โทรศัพท์ LAVA รุ่น benco V80
โทรศัพท์ LAVA รุ่น benco V80


LAVA benco V80
สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธง จอแสดงผลแบบหยดน้ำ ขนำดใหญ่ 6.517 นิ้ว แบตเตอรี่ ขนำดใหญ่ 5000mAh สมำร์ทโฟนสเปคสุดคุ้มในรำคำประหยัดที่ทุกคนเข้ำถึงได้ มาพร้อมด้วยจอแสดงผลหยดน้ำขนำดใหญ่ 6.517 นิ้ว ควำมละเอียดคมชัดแบบ HD + อัตรำส่วนหน้ำจอมำกถึง 89.5% อัตราส่วน 20:9  แบตเตอรี่ขนำดใหญ่ 5000mAhหน่วยควำมจ ำภำยใน 32GB RAM 3GB ขับเคลื่อนด้วยระบบปฎิบัติกำร Android 11 เวอร์ชั่นล่าสุด  หน่วยควำมจำเพิ่มเติมสูงสุด 256GB
กล้องหลังคู่ AI ควำมละเอียด 8MP ที่ยกระดับของกำรถ่ำยภำพด้วยเทคโนโลยี AI ที่สำมำรถระบุ วัตถุหรือฉำกในเฟรมและปรับสี

มี 2 คือ สีเทา และฟ้า วำงจำหน่ำยแล้ว ในรำคำ 2,890 บำท

โทรศัพท์ LAVA รุ่น  benco V60
โทรศัพท์ LAVA รุ่น benco V60

LAVA benco V60 กล้องหลังคู่ AI 12MP พร้อมจอแสดงผลขนำดใหญ่ 6.1 นิ้ว ควำมละเอียด HD+ และแบตเตอรี่ขนำดใหญ่ 4120mAh ในราคาประหยัด จอแสดงผลแบบ หยดน้ำขนาด 6.1 นิ้ว ความละเอียด HD + ซึ่งมีอัตราส่วนหน้ำจอกว้างกว่า 85% และอัตราส่วน ภำพ 19.5:9 ด้วยหน้ำจอ 2.5D  ภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นด้วยกล้องควำมละเอียด 12MP กล้องหลังคู่ 12MP AI เซ็นเซอร์พิกเซลขนาด ใหญ่ 1.4µm ที่ยอดเยี่ยมซึ่งดูดซับแสงได้มำกกว่ำ 60% เมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์พิกเซล 1.12µm ผู้ใช้จึงสำมารถถ่ำยภาพที่สว่ำงและชัดเจนขึ้น   AI ยังสำมำรถระบุฉาก 13 ฉำกโดยอัตโนมัติจากนั้น ปรับสีควำมสว่ำงหรือควำมชัดเจนให้เหมาะสมทำให้ภำพถ่ายดูคมชัดและน่ำสนใจยิ่งขึ้น มาพร้อมแบตเตอรี่ขนำดใหญ่ถึง 4120mAh รองรับเปิด เครื่องสแตนด์บำยได้นำนถึง 24 วัน พร้อมคุณสมบัติกำรปลดล็อกด้วยใบหน้ำและลายนิ้วมืออย่ำงรวดเร็วและปลอดภัยใน 0.8 และ 0.3 วินาที

มี 2  คือสีเทำและ สีฟ้า วางจำหน่ำยแล้ว ในราคำ 2,690 บาท

โทรศัพท์ LAVA รุ่น benco-G5
โทรศัพท์ LAVA รุ่น benco-G5

LAVA benco G5 ฟีเจอร์โฟนแบบปุ่มกด รองรับ 4G สองซิม พร้อมกล้องหลัง  แชร์ Hotspot ได้ ในราคาประหยัด
จอแสดงผลขนาด 2.4 นิ้ว รองรับกำรใช้งำน 4G สแตนด์บำยพร้อมกันสองซิม แบตเตอรี่ขนาด 1750mAh สแตนด์บายใช้งำนได้นานถึง 20 วัน หรือพูดคุยต่อเนื่องได้ นำนถึง 28 ชั่วโมงต่อกสรชาร์จไฟ 1 ครั้ง
ระบบ Hotspot สำมำรถแชร์อินเทอร์เน็ตให้กับเพื่อนฝูงไว้ใช้งำนได้อย่ำงง่ำยดำย รองรับควำมเร็ว 4G นอกจำกนี้ยังมีคุณสมบัติพื้นฐำนทั่วไป ใช้งำนวิทยุ FM ท่องโลกโซเซียลง่ำย ๆ ผ่ำนไอคอน Facebook พร้อมบันทึกภำพด้วยกล้องหลังขนำดควำมละเอียด 0.3MP พร้อมแฟลช
วางจำหน่าย 2 สีให้เลือก คือ สีฟ้า และสีดำ ในราคา 990 บำท

ทั้งนี้ LAVA benco ทุกรุ่นรับประกันเครื่อง 1 ปี พร้อมทั้งมี LAVA Express Service บริกำรซ่อม มือถือผ่ำนไปรษณีย์ไทยกว่ำ 1,183 สำขำ ส่งฟรี ซ่อมฟรี รับเครื่องคืนภำยใน 7 วัน ทั่วประเทศ เพียงดำวน์โหลดแบบฟอร์มบริกำร LAVA Express Service และสำมำรถติดตำมข่ำวสำรและ

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ facebook.com/LAVAmobileThailand หรือเว็ปไซต์
www.bencomobile.com/th และหำกสนใจเข้ำร่วมเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย LAVA Benco smartphone สามารถติดต่อได้ที่ HOT LINE โทร. 02-032-9999

jetboat

Jetboat is a Bangkok-based tech blogger and has more than ten years of blogger sence in Thailand Specializes in mobile application , tech industries , security ,gadget, mobile marketing ,social network.

Related Articles

Back to top button